Hayvan Hastal?klar?
INFEKS?YÖZ BOV?NE RH?NOTRACHE?T?S ?NFEKS?YÖZ PUSTÜLER VULVAVAG?N?T?S /PUSTULÖZ BALONOPOST?T?S
IBR/IPV hastal??? s???rlarda görülen son derece bula??c?, akut ve latent seyirli viral bir hastal?kt?r. IBR/IPV hastal??? sonucu a??rl?k kayb?, süt veriminde azalma, yavru atma, ölü do?um, fertilite bozukluklar? görülmektedir. Hastal?k; üst solunum yolunda klinik semptomlar (IBR) ile di?ilerde infeksiyöz pustüler vulvavaginitis (IPV) ve erkeklerde infeksiyöz pustüler balonopostitise (IPB) sebep olur. Solunum ve genital kanal hastal?klar? ayr? olarak meydana gelebildi?i gibi, bazen birlikte de görülebilir.
 
KIRIM KONGO KANAMALI ATE??
Viral kanamal? ate?ler, fatalitesi çok yüksek olan zoonoz karakterli viral hastal?klard?r. Bu hastal?klar? önemli k?lan hususlardan birisi de hastalar?n Replica Celine Handbags enfekte dokular?na veya vücut s?v?lar?na bir temas?n olmas? halinde bula?abilmenin söz konusu olmas? nedeniyle, hasta yak?nlar?n?n ve hastahane çal??anlar?n?n korunmas?d?r. Ba?ta Afrika ülkeleri olmak üzere, dünyan?n de?i?ik ülkelerinde görülen viral kanamal? ate?lerde oldukça önemli say?da hastahane çal??an?n?n hastaland??? bildirilmektedir. Bu nedenledir Replica Balenciaga Handbags ki, viral kanamal? ate?ler “vaka yönetimi”nin eksiksiz yap?lmas? “izolasyon önlemleri”nin ise hassasiyetle uygulanmas? gereken hastal?k gruplar?ndand?r. Bu grup hastal?klardan ülkemiz için önem arz edeni hiç ?üphesiz K?r?m Kongo Kanamal? Ate?i (KKKA)’dir.
 
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY
Günümüzde "Deli inek hastal???" olarak da bilinen Bovine spongiform encephalopathy (BSE), ergin s???rlar?n sentral sinir sistemini etkileyen yava? seyirli, ilerleyici ve öldürücü nörodejeneratif bir hastal???d?r. Hastal?k, ilk kez ?ngiltere'de Kas?m 1986'da hasta s???rlara ait beyinlerin histopatolojik muayenesiyle tan?mlanm??t?r. Hastal?k, sinir hücrelerinde beynin süngerimsi görünü?üne sebep olan vakuol ?eklinde bo?luklar?n olu?mas?yla karakterizedir. ?ngiltere d???nda az say?da BSE olaylar? (yakla??k 1500 olay), Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, ?rlanda Cumhuriyeti, ?talya, Liechtenstein, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, ?spanya ve ?sviçre'de yerli s???rlarda görülmü?tür. Kanada, Falkland adalar? ve Oman'da ise sadece ?ngiltere'den ithal edilen s???rlarda çok az say?da olay bildirilmi?tir.
 
?ARBON (ANTHRAX)
Hastal?k en fazla s???r, koyun, keçi, manda, deve ve geyiklerde daha az olarakta domuz at ve karnivorlarda gözükür. Genç hayvanlar daha duyarl?d?r. Hastalanan hayvanlar, ölümden 1-2 gün önce sütleriyle gaita ve idrarlar? ile basil ç?kar?rlar. B. antracis, ölen hayvanlar?n vücudunda spor olu?turmaz. Ancak, hayvana otopsi yap?l?rsa veya ölen hayvanlar?n ölümünden sonra tabii deliklerden gelen kan?n hava ile temas?nda basiller spor verirler. Etkenin vejatatif formu, di?er sporsuz bakteriler kadar dayan?kl?d?r. Aç?lmam?? kadavralarda vejatatif formlar? putrefikasyonun etkisiyle 3-6 günde tahrip olmaktad?r. Buna kar??n sporlar? çok dirençlidir. Sporlar? sularda, toprakta, meralarda uzun süre (50-60 y?l) canl? kalabildi?inden dolay? bu sporlarla bula??k yerler infeksiyon kayna?? olarak rol oynarlar. Bu nedenla kadavralar aç?lmadan meralardan ve akarsulardan uzak yerlere iki metre kadar derine gömülmeli ve üzerine sönmemi? kireç dökülmelidirKocaeli DSYB - Copyright © 2014 - Tüm Haklari Saklidir.
Replica Watches www.gradeonewatch.com