Anaç Sığır Desteklemesi

Anaç Sığır Desteklenmesi | Kocaeli İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler BirliğiAnaç Sığır ve manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

Desteklemeden yararlanacak olanlar;

 • Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2011 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.
 •  

  Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

 • Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.
 •  

  İstenecek belgeler;

 • Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),
 • Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.
 •  

  Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

 • Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2011 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
 • Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.
 • Anaç sığırlara, 1/11/2010 ile 31/12/2011 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama yapılmış ve e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda ondört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.
 • Anaç sığırlar Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletme adına 1/10/2011 tarihinden önce kayıt edilmiş olmalıdır.
 • Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve e-ıslah, diğer tüm bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.
 • Soykütüğü farkından faydalanacak üretici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2011 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2011 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 1/10/2011 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 •  

  İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 • Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
 • Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 • Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların 31/12/2011 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.
 • Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2012 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar.
 •  

  Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 • Türkvet veri tabanının 31/12/2011 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2011 ve 15/1/2012 tarihli verilerinden yararlanılarak, tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda TÜGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2012 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.
 • Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’da eksik olan bilgilerin kaydedilmesi on iş günü içerisinde sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.
 • İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2011 ve 15/2/2012 tarihli verileri esas alınarak TÜGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
 • İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Örgüt bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.
 • Kocaeli DSYB - Copyright © 2014 - Tüm Haklari Saklidir.
  Replica Watches www.gradeonewatch.com